Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Voor het bekijken van streams en bezoeken van onze concerten dient u een ticket te kopen. Wij bieden u de mogelijkheid om via de website een ticket te kopen, hiervoor vragen we uw persoonsgegevens. Als we in het verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, dan gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Keys To Music Foundation/Piano Biënnale, gevestigd aan Engel de Ruijterstraat 13, 3621 CT Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.keystomusic.nl
Engel de Ruijterstraat 13
3621 CT Breukelen
0641318317

Jill Pisters is de Functionaris Gegevensbescherming van Keys To Music Foundation en Piano Biënnale. Zij is te bereiken via jill@keystomusicfoundation.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Piano Biënnale verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Piano Biënnale is een co-productie van Keys to Music Foundation, Musis en Stadstheater Arnhem en Stadsschouwburg en De Vereeniging Nijmegen. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze co-productie partners. In de overeenkomst is vastgelegd dat beide partners persoonsgegevens mogen verwerken ten behoeve van serviceberichten voor bezoek aan Piano Biënnale en ter bevordering van de kaartverkoop voor Piano Biënnale.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pianobiennale.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Piano Biënnale verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Piano Biënnale analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Piano Biënnale neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Piano Biënnale) tussen zit. Piano Biënnale gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Analytics, Business Manager Facebook, Active Campaign.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Piano Biënnale bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Piano Biënnale verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Piano Biënnale blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Piano Biënnale gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Piano Biënnale gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pianobiennale.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Piano Biënnale zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Piano Biënnale neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pianobiennale.com.

Disclaimer

Algemeen
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Gebruik van deze website
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij (Piano Biënnale) streven ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden bevatten. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Verwijzingen naar andere websites
Wanneer wij hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden aanbieden, betekent dit niet dat Piano Biënnale de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Piano Biënnale aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de Piano Biënnale niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Piano Biënnale of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Piano Biënnale of rechtmatige toestemming van de rechthebbende, tenzij aangegeven. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Piano Biënnale zendt, is niet gegarandeerd. Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Wijzigingen
Piano Biënnale behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.